Tìm hiểu về Ý nghĩa lịch sử ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam 03/02/1930

                                                          CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH MĂNG NON

Chuyên mục "Theo dòng lịch sử" số tháng 1 năm 2014

Các bạn thân mến!

Mời các bạn cùng lắng nghe Chuyên mục "Theo dòng lịch sử" số tháng 1 năm 2014 chúng mình cùng nhau  tìm hiểu " Ý nghĩa lịch sử ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam 03/02/1930" do Măng non sưu tầm, xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe nhé!

Các bạn thân mến! Chủ tịch Hồ Chí Minh vị lãnh tụ kính yêu của chúng ta đã từng nói: Dân ta phải biết sử ta - Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam"

Các bạn ạ!

Lịch sử dân tộc Việt Nam, là lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước, là lịch sử của một nền văn hóa mang đậm bản sắc dân tộc, lịch sử của tình đoàn kết, lao động cần cù, kiên nhẫn, sáng tạo. Lịch sử chính là sức mạnh tiềm ẩn, là nét độc đáo của " hồn thiêng sông núi" của dân tộc Việt Nam.  Đối với mỗi con người Việt Nam, lịch sử chính là chiếc chìa khóa để mỗi chúng ta soi vào quá khứ, suy nghĩ hiện tại và hướng tới tương lai. Lịch sử Việt Nam hiện đại gắn với  vai trò lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng cộng sản Việt Nam.

Bây giờ Măng non sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về lịch sử quan trọng của cách mạng nước ta, đó là sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam năm 1930, những chặng đường chiến đấu xây dựng và trưởng thành của Đảng cộng sản Việt Nam trong suốt 84 năm  qua.

Các bạn ạ! Vào những năm cuối của thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX , dưới ách thống trị của thực dân Pháp, đời sống của nhân dân lao động Việt Nam vô cùng khó khăn…Các cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp để giành độc lập dân tộc của nhân dân ta đang bị bế tắc về đường lối. Các phong trào yêu nước đều là sự tiếp nối truyền thống yêu nước của dân tộc ta được hun đúc qua hàng năm lịch sử. Nhưng do thiếu đường lối đúng đắn, các phong trào lần lượt thất bại, cách mạng Việt Nam chìm trong khủng hoảng sâu sắc về đường lối cứu nước.

     Giữa lúc đó, ngày 05/06/1911 Nguyễn Tất Thành (Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh sau này) đã ra đi tìm đường cứu nước theo phương hướng mới. Người đi qua nhiều nước châu Âu, châu Phi, châu Mỹ, người đã tìm ra chân lý: Chủ nghĩa Tư bản, chủ nghĩa Đế quốc thực dân là cội nguồn mọi đau khổ của giai cấp công nhân và nhân dân lao động ở  chính quốc cũng như ở các dân tộc thuộc địa. Và khi người đọc luận cương của Lênin về các vẫn đề dân tộc và thuộc địa thì con đường cứu nước chính thức được hình thành.

Người đã tìm đến chủ nghĩa Mác - Lênin, tham gia thành lập Đảng Cộng sản Pháp, trở thành người cộng sản đầu tiên của Việt Nam. Đó là một sự kiện lịch sử trọng đại, không những Nguyễn Ái Quốc từ chủ nghĩa yêu nước đến với lý luận cách mạng của thời đại là chủ nghĩa Mác Lênin, còn đánh dấu bước chuyển quan trọng của con đường giải phóng dân tộc Việt Nam: Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không còn con đường nào khác là con đường cách mạng vô sản.

Sau thời gian bôn ba tìm đường cứu nước và điều kiện thành lập Đảng đã chín muồi, Nguyễn Ái Quốc (Hồ Chí Minh)triệu tập các đại biểu cộng sản Việt Nam họp từ ngày 6/1/1930 đến ngày 8/2/1930, tại Hương Cảng (Trung Quốc) Hội nghĩ này đã quyết định hợp nhất 3 tổ chức Đảng (Đông Dương Cộng sản ĐảngAn Nam Cộng sản Đảng  Đông Dương Cộng sản Liên đoàn)thành 1 Đảng cộng sản duy nhất – Đảng cộng sản Việt Nam.

Vừa ra đời, Đảng đã lãnh đạo phong trào nổi dậy (1930-1931), nổi bật là cao tràoXô-viết Nghệ Tĩnh, cao trào đấu tranh đòi dân sinh, dân chủ (1936 - 1939) và cao trào giải phóng dân tộc dẫn tới Cách mạng Tháng Tám 1945. Cách mạng Tháng Tám thành công đã khai sinh ra nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á. Dân tộc ta bước vào kỷ nguyên mới – kỷ nguyên độc lập, tự do gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Bảo vệ và phát triển thành quả của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, giữ vững lời thề trong “Tuyên ngôn độc lập”: Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập.

Những năm 1945 - 1946, Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo toàn dân vượt qua những khó khăn, thách thức nặng nề, chống thù trong, giặc ngoài, vừa kháng chiến vừa kiến quốc: xây dựng và củng cố vững chắc chính quyền nhân dân.

Tháng 12/1946, trước dã tâm xâm lược nước ta một lần nữa của thực dân Pháp, Đảng và Chủ tịch Hồ Chi Minh đã phát động toàn quốc kháng chiến với quyết tâm: "Chúng ta thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ". Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta lần lượt đánh bại các kế hoạch chiến tranh của thực dân Pháp mà đỉnh cao là chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, trấn động địa cầu ngày 7/5/1954. Thắng lợi của chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ và việc ký kết Hiệp định Giơnevơ năm 1954 đã chấm dứt sự thống trị của thực dân Pháp ở nước ta, mở đầu sự sụp đổ của chủ nghĩa thực dân cũ trên thế giới, giải phóng hoàn toàn miền Bắc, đưa miền Bắc tiến lên chủ nghĩa xã hội, làm hậu phương vững chắc cho cuộc đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước sau này.

     Từ năm 1954 đến năm 1975, Đảng ta lãnh đạo nhân dân ta tiến hành đồng thời hai chiến lược cách mạng: Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam và cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc.

Đế quốc Mỹ phá hoại hiệp định Giơnevơ, hất chân thực dân Pháp, độc chiếm miền Nam, biến miền Nam thành thuộc địa kiểu mới và căn cứ quân sự của chúng. Dân tộc ta lại phải đương đầu với chủ nghĩa thực dân mới của đế quốc Mỹ. Đảng ta đã lãnh đạo toàn dân nêu cao quyết tâm đánh Mỹ, bảo vệ nền độc lập dân tộc và thống nhất Tổ quốc.                                                                                                                                                           

Đương đầu với một đế quốc hùng mạnh bậc nhất thế giới, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta lần lượt đánh bại các chiến lược chiến tranh tàn bạo của đế quốc Mỹ, giành thắng lợi vẻ vang mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, kết thúc 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, giải phóng hoàn toàn miền Nam thống  nhất tổ quốc. Đó là một trong những trang chói lọi nhất trong lịch sử dân tộc, là một sự kiện có tầm quốc tế và có tính chất thời đại sâu sắc.

Từ năm 1975 đến năm 1986: Sau chiến tranh, đất nước ta gặp muôn vàn khó khăn. Đảng đã tập trung lãnh đạo xây dựng cơ sở vật chất của chủ nghĩa xã hội, từng bước hình thành cơ cấu kinh tế mới trong cả nước, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân lao động. Tuy nhiên, việc duy trì lâu dài mô hình, cơ chế tập trung bao cấp không còn phù hợp và đã bộc lộ những hạn chế.

Trước những thách thức của thời kỳ mới, Đảng ta đã tổng kết sáng kiến từ thực tiễn của nhân dân, tìm tòi, hoạch định đường lối đổi mới.

Từ 1986 đến nay: Dưới sự lãnh đạo của Đảng, qua hơn hai mươi năm đổi mới, đất nước ta đã giành được những thắng lợi to lớn và có ý nghĩa lịch sử. Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa tiếp tục phát triển. Đất nước thoát khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện rõ rệt.  Hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố và tăng cường. Chính trị, xã hội ổn định, an ninh, quốc phòng được giữ vững. Vai trò và vị thế của nước ta trên trường quốc tế ngày càng nâng cao.

Thưa toàn thể các bạn!

Hơn 80 năm xây dựng và trưởng thành Đảng cộng sản Việt Nam lấy chủ nghĩa Mác Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng kim chỉ nam cho hành động của mình. Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách làm nên những thành tựu vĩ đại.

Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, lãnh tụ vĩ đại của dân tộc. Người đã sáng lập và rèn luyện Đảng cộng sản Việt Nam quang vinh. Thực tiễn hơn 80 năm qua khẳng định: Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Thưa các bạn! Nhân dân ta vô cùng tự hào vì đất nước ta có một Đảng cộng sản kiên cường, trung thành với chủ nghĩa Mác Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, đã lãnh đạo nhân dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, làm nên những kỳ tích vĩ đại trong lịch sử giải phóng dân tộc, đóng góp xứng đáng vào phong trào vì hòa bình và tiến bộ của nhân loại.

Tự hào về Đảng quang vinh, về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, là học sinh mỗi chúng ta cần có thái độ lao động đúng đắn, có kỷ luật, có lối sống, nếp sống văn minh, có ý thức học tập tốt. Chúng ta phải ra sức rèn luyện trí tuệ, thể lực để sau này góp phần xây dựng và bảo về đất nước ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Các bạn ơi!

 Buổi phát thanh Măng non hôm nay của chúng mình đến đây là hết rồi. Mời các bạn đón nghe Măng non trong chương trình phát thanh số tới nhé! Còn bây giờ:

Xin chào và hẹn  gặp lại các bạn!


Đội tuyên truyền Măng non
10/01/2014